ELO: 
1,234
Wins: 
6
Losses: 
2
Total Games: 
8
Recent Matches: 
TimeMapOpponentResultELO Change
09-10-23 05:56Gold Rushyngmoony vs. liljaimelbDefeat1,254 (-20)
09-10-23 05:25Chokepointsyngmoony vs. liljaimelbDefeat1,276 (-22)
08-01-19 20:02Spanish Islesliljaimelb vs. yngmoonyVictory1,265 (+11)
08-01-19 19:11Ancient Lakesyngmoony vs. liljaimelbVictory1,253 (+12)
08-01-19 19:09White Forestyngmoony vs. liljaimelbVictory1,241 (+12)
08-01-19 19:05Jerusalemliljaimelb vs. yngmoonyVictory1,228 (+13)
08-01-19 19:01Twin Islandsyngmoony vs. liljaimelbVictory1,215 (+13)
06-29-19 07:37Frozen Lakesliljaimelb vs. yngmoonyVictory1,200 (+15)